Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemene verkoopvoorwaarden
voorwoord
 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de producten aangeboden door 1001Porsche door AX'S ZELFS via haar website. Het enkele feit van het plaatsen van een bestelling van https://www.1001porsche-cancer.com is gelijk aan de acceptatie van de hieronder gedefinieerde algemene voorwaarden.
Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, erkent de klant de algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. De validatie van de bestelling is de acceptatie van deze voorwaarden waard.
 
Definities
 De termen die worden gebruikt in de algemene verkoopvoorwaarden en op de website moeten als volgt worden begrepen:
1.1 1001Porsche door AX'S EVEN: de website van een divisie van AX'S EVEN S.A. waarop de producten worden getoond en te koop worden aangeboden.
1.2 Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die wettelijk in staat is om een ??bestelling te plaatsen of de aankoop van één of meer producten afsluit via de 1001Porsche door AX'S EVEN website:
1.3 Bestelling: verzoek tot sluiting van een koopcontract door de klant tussen
1001Porscheby AX'S ZELFS: en de klant zelf en met betrekking tot een product dat op de site wordt aangeboden.
1.4 Identiteitskaart van het product: duidt alle informatie aan met betrekking tot een product dat te koop wordt aangeboden op de website 1001Porsche van AX'S EVEN: voorgesteld op de site (teksten, foto's, grafieken ...).
1.5 Product: Alle items verkocht door 1001Porsche door AX'S ZELFS op haar website.
1.6 Transactie: alle transacties, beveiligde verwerking, autorisaties en overeenkomsten met betrekking tot de betaling van producten die zijn besteld met een creditcard of op een andere manier voor virtuele transacties voorgesteld op de site.
 
2. Object
1001Porsche door AX'S EVEN biedt diensten en objecten met betrekking tot het evenement online te koop aan.
De klant verbindt zich vrijwillig met de website en, door zijn winkelwagentje in te vullen, plaatst hij een bestelling voor de producten die hij vrij kiest door de site te bezoeken (artikel 3). Gekochte producten worden online betaald met behulp van een van de oplossingen die op de site beschikbaar zijn (artikel 7) 1001Porsche door AX'S EVEN bevestigt de bestelling door een automatische e-mail om de bestelling te herinneren en de producten worden binnen een bepaalde tijd naar de klant verzonden ( Artikel 4).
 
3. Bestelling
3.1 Alle gegevens die door de klant zijn verstrekt tijdens het coderen van zijn bestelling verbinden de laatste. 1001PORsche by AX'S EVEN kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor fouten die door de klant zijn begaan in het adres van de ontvanger van de bestelling (hetzij op het afleveradres en het factuuradres), vertragingen in de bezorging of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten zouden kunnen veroorzaken.
3.2 Automatische registratiesystemen zijn een bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling, evenals van alle transacties in het verleden.
3.3 Zodra de verkoop gesloten is, bevestigt 1001Porsche door AX'S EVEN de bestelling door een automatische e-mail met de volledige bestelling te sturen naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. De verkoop wordt pas gesloten na ontvangst van de betaling.
3.4 De producten aangeboden door 1001Porsche door AXS EVEN zijn bijna allemaal op voorraad. Als het gevraagde product niet of niet langer onmiddellijk beschikbaar is, informeert 1001Porsche door AX'S EVEN de klant en communiceert de levertijd van het product per e-mail. Als de opgegeven tijd niet geschikt is voor de klant, kan hij vervolgens om een ??wijziging van zijn bestelling vragen of om een ??definitieve annulering van de bestelling.
3.5 Alleen wettelijk bekwame personen zijn bevoegd om een ??bestelling te plaatsen op onze website.
3.6 In het algemeen en zonder enige noodzakelijke rechtvaardiging behoudt 1001Porsche door AX'S EVEN zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling te schorsen, te weigeren of te annuleren in de volgende gevallen: - communicatie van foutieve gegevens; - probleem bij de betaling van de betreffende bestelling; - geschillen over niet-betaling van een eerdere bestelling; - weigering van toestemming door de bank of financiële instelling van de klant; - het bestellen van een abnormaal laag en / of hoog aantal producten; - bestelling voor een abnormaal laag of hoog totaalbedrag;
Deze lijst is niet uitputtend.
3.7 De definitieve en betaalde factuur van de bestelling is bij het pakket gevoegd.

4. Levering
4.1 Na bevestiging van de bestelling en acceptatie van de betaling door de instantie die verantwoordelijk is voor de transactie, verbindt 1001Porsche door AX'S EVEN zich ertoe de producten besteld door de klant te sturen naar het afleveradres vermeld bij het bestellen onder de eerder (voor informatie: 24 tot 72 uur voor België, 2 tot 5 dagen voor Europa, 3 tot 10 dagen voor de rest van de wereld).
4.2 Leveringen worden per post gedaan. Op geen enkele manier 1001Porsche by AX'S EVEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering, of om vergoeding of volledige annulering van de bestelling door de klant.
4.3 Bij ontvangst moet de ontvanger van de bestelling de juistheid van de conformiteit van het geleverde product controleren. In het geval dat een of meer bestelde producten ontbreken of niet overeenkomen, moet de ontvanger van het pakket onmiddellijk reserveringen maken bij de koerier op het moment van levering.
4.4 In geval van schade en verlies en in overeenstemming met de wet op marktpraktijken en consumentenbescherming, is het risico van schade en verlies voor rekening van de verkoper op afstand. Als het ontvangen item komt niet overeen met producten gekocht of als het beschadigd is, is het mogelijk voor de klant om terug te keren naar de 1001Porsche door AX is zelfs binnen een periode van 7 dagen na ontvangst. Volgens het verzoek van de klant gaat 1001Porsche door AX'S EVEN door met de uitwisseling. 1001Porsche door AX'S ZELFS behoudt zich echter het recht voor om de teruggave van geretourneerde producten te weigeren.
4.5 Indien op de dag van aflevering het pakket niet wordt geaccepteerd, geeft het postkantoor een kennisgeving van doorgang en geeft aan waar het kan worden verwijderd. In het geval dat de bestelling niet wordt teruggevorderd door de ontvanger, wordt de laatste geretourneerd aan 1001 Porsche door AX'S ZELFS en wordt de ontvanger hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De levering van de bestelling kan door de klant worden aangevraagd, maar hij draagt ??de verzendkosten volledig.
4.6 De klant of de ontvanger van de bestelling verbiedt gedeeltelijke of volledige doorverkoop van de ontvangen producten.
 
5. Herroepingsrecht
5.1 In overeenstemming met de Wet inzake marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de klant het recht om zijn aankoop zonder sanctie en zonder opgave van redenen te weigeren. Hiervoor heeft de klant een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de gekochte producten, met uitzondering van gedematerialiseerde producten om ze terug te keren naar 1001Porsche door AX is zelfs tegen te wisselen. Om reparatie te verkrijgen, moet de klant de producten in de originele verpakking intact retourneren, samen met een kopie van de factuur. De terugkeer is op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de klant, op het volgende adres: 1001Porsche door AX is zelfs - 4a, School Street - L8278 - Holzem - Luxemburg.
5.2 Indien producten worden geretourneerd, met uitzondering van de gedematerialiseerde producten, met AX is zelfs 1001Porsche door de voorwaarden en deadlines, 1001Porsche door AX is zelfs zal de door de klant betaalde bedragen terug te betalen. 1001Porsche van AX'S EVEN, met de initiële leveringskosten, heeft echter het recht om deze laatste af te trekken van het totaalbedrag dat moet worden terugbetaald. De terugbetaling vindt plaats binnen een maand na ontvangst van de geretourneerde bestelling.
 
6. Prijs
6.1 De prijzen die worden vermeld op de website en in de bevestigingsbon die per post wordt verzonden na ontvangst van de bestelling, zijn de uiteindelijke prijzen inclusief alle belastingen en inclusief Luxemburgse btw. 6.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen inclusief BTW. Dit is verschuldigd door alle niet-belastingplichtige consumenten die woonachtig zijn of hun statutaire zetel hebben in een van de landen van de Europese Unie. Het is ook verschuldigd door belastingplichtige consumenten die hun hoofdkantoor in Luxemburg hebben. Echter, de belastingbetaler consumenten met kantoren in een ander land van de Europese Unie en wensen te leveren in dit land (Luxemburg), wordt in rekening gebracht BTW in overeenstemming met artikel 39bis van het BTW-wetboek. Het is echter aan de consumenten die door deze btw-vrijstelling worden gediscrimineerd om deze invoer aan te geven om de belastingregels van hun land van vestiging na te leven. In elk geval moeten subjectklanten hun btw-nummer in hun bestelling vermelden. In het geval dat het btw-nummer niet wordt meegedeeld of als het aangegeven nummer onvolledig of onjuist is, behoudt 1001Porsche door AX'S EVEN zich het recht voor om de bestelling op te schorten.
6.3 1001Porsche door AX'S EVEN behoudt zich ook het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die in de eindfactuur worden vermeld, gebaseerd op het tarief dat van kracht was op het moment van de bestelling.
 
7. Betaling
7.1 De bestelling moet contant worden betaald met behulp van een van de beveiligde oplossingen? aangeboden op de website op de dag van het plaatsen van de bestelling. De bescherming tegen frauduleus gebruik als betaalmiddel gebruikt voor de transactie in het bijzonder na een hack die tegen betaling betwist de prijs van een bestelling wordt gegarandeerd.
7.2 De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas van kracht wanneer het beveiligde betalingscentrum van de bank akkoord is gegaan met de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van het betalingscentrum

de bestelling wordt automatisch geannuleerd en de klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht.
 
8. Aansprakelijkheid
8.1 1001Porsche door AX is zelfs in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van gedematerialiseerde of niet producten op de markt worden gehouden.
8.2 De verantwoordelijkheid van 1001Porsche door AXS EVEN kan niet worden aanvaard voor eventuele wijzigingen van de producten.
8.3 De verantwoordelijkheid voor 1001Porsche door AX is zelfs zal in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eenvoudige fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks alle voorzorgen genomen bij de presentatie van de producten ( in het bijzonder in hun identiteitskaart).
8.4 De website 1001Porsche by AX'S EVEN bevat links naar andere websites. 1001PORsche by AX'S EVEN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die linken naar hun website.
 
9. Persoonlijke gegevens
9.1 Het verzamelen van nominatieve informatie ten behoeve van verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
1001Porsche by AX'S ZELFS voldoet aan de wet op de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet bepaalt dat het bedrijf dat de persoonlijke gegevens verzamelt, de toestemming van de betrokken persoon moet hebben, dat de gegevens juist moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonlijke gegevens en het recht om deze te wijzigen. In overeenstemming met de wet is de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot klanten bij de Commissie aangemeld met het oog op de bescherming van de privacy. De klant heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die hem betreffen, die hij kan uitoefenen met 1001Porsche door AX'S EVEN
9.3 1001PORsche door AX'S EVEN verbindt er zich toe om de verzamelde gegevens over haar klanten nooit aan derden bekend te maken of bekend te maken.
 
10. Intellectuele eigendom
De teksten, lay-outs, illustraties, foto's en andere elementen die verschijnen op de 1001 Porsche by AX'S EVEN-website worden over het algemeen beschermd door de principes van intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de websitegegevens die door klanten aan derden zijn verzameld, kan niet worden gekopieerd.
Het mag niet worden gewijzigd, geplaatst op een andere website of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1001Porsche door AX'S EVEN. Deze site bevat mogelijk ook teksten, illustraties en andere elementen die worden beschermd door auteursrechten van derden. 1001Porsche door AX'S ZELFS geeft op geen enkele manier en in geen geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, of dat van derden te gebruiken.
 
11. Geschillen en toepasselijk recht
 In geval van problemen bij de toepassing van dit contract behouden de klant en 1001Porsche door AX'S EVEN zich het recht voor om, alvorens juridische stappen te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken. Bij gebrek hieraan zijn alleen de rechtbanken van Luxemburg bevoegd, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de klant.
Contracten en elke juridische relatie tussen de klant en 1001Porsche door AXS ZELFS zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving.


2. Gebruiksvoorwaarden

LEVERING & RETOURZENDING
Levertijd:
voor Luxemburg: 24 tot 72 uur
voor Europa: 3 tot 5 dagen
Er wordt veel zorg besteed aan het verpakken van de producten.
Neem voor meer informatie contact met ons op:
per post: contact@1001porsche-cancer.com
per telefoon - LU: +352 661 270 278 FR: +33 6 13 17 24 72