Juridische informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Door deze website te bezoeken, te bezoeken of te gebruiken, persoonlijk en / of als agent, tussenpersoon of werknemer, aanvaardt u zonder uitzondering de onderstaande algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd en opgenomen in deze site.

PREAMBULE: CHARTER VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u de website https://www.1001porsche-cancer.com raadpleegt, kan informatie over uw surfen op internet worden opgeslagen in "cookie" -bestanden, afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt over cookies en die je op elk moment kunt wijzigen.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen (bijvoorbeeld Firefox, Internet Explorer of Safari) en waarmee u de bezochte sites en uw voorkeuren met betrekking tot deze sites kunt onthouden. Cookies die worden geregistreerd wanneer u onze website bezoekt, identificeren u niet als persoon, maar herkennen alleen het apparaat dat u gebruikt (computer, tablet of smartphone). Cookies geregistreerd via onze website slaan uw persoonlijke of gevoelige gegevens (zoals uw naam, adres of betalingsgegevens) niet op. Verschillende soorten cookies worden gebruikt op onze site:

- Sessiecookies: ze worden gebruikt om uw surfen op internet te vergemakkelijken. Een sessiecookie vervalt wanneer u uw browser sluit. - Analytische cookies: deze cookies verzamelen gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website (bijvoorbeeld op de pagina's die u het vaakst bezoekt en als u foutmeldingen van onze internetpagina's hebt ontvangen). Geaggregeerde gegevens van deze cookies worden alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.

Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en veroorzaken geen virussen. U kunt ze op elk gewenst moment verwijderen via uw browser.

COOKIES BEHEREN?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor u om uw beheer van cookies aan te passen. Elke instelling die u mogelijk onderneemt, kan uw surfen op het internet en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, veranderen.

COOKIESOVEREENKOMST

Als u in uw browser de opname van cookies in uw Terminal hebt geaccepteerd, kunnen cookies die zijn ingesloten in de pagina's en inhoud die u hebt bekeken, tijdelijk worden opgeslagen in een speciaal gedeelte van uw Terminal. Ze worden alleen door hun uitgever gelezen.

COOKIES VERWIJDEREN

U kunt de opslag van cookies via uw browser verwijderen of uitschakelen. Het is ook mogelijk om uw browservoorkeuren in te stellen om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie naar u wordt verzonden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN BESCHERMING VAN PRIVACY

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

De termen 'website of site' verwijzen naar deze site, zoals gepubliceerd door 1001Porsche, een merk van AX'S EVEN

Bepaalde delen of pagina's van de site vermelden afzonderlijke en / of aanvullende voorwaarden die een aanvulling vormen op deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de afzonderlijke en / of aanvullende voorwaarden met betrekking tot deze algemene voorwaarden met betrekking tot de delen of pagina's van de site waarop zij betrekking hebben.

Deze website bevat links naar andere sites die door derden zijn gepubliceerd. Links naar deze site kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de sites van deze derden. We hebben deze sites niet gecontroleerd en AX'S EVEN verwerpt alle aansprakelijkheid voor alle informatie of materialen op elke site die toegankelijk is op basis van links op deze site. Het aanmaken van een link naar de site van een derde partij, of het feit dat een site door een derde wordt geautoriseerd om een ??link naar deze site te maken, betekent niet dat de AXE EVEN de producten of services die worden aangeboden op de EVENEMENTEN goedkeurt of aanbeveelt. deze site van derden. AX'S ZELFS maakt ook geen oordeel over de juistheid en / of betrouwbaarheid van de informatie die op de sites van derden te vinden is, direct of indirect, of met betrekking tot eerlijkheid en / of de moraal van derden.

De inhoud van deze site kan onderhevig zijn aan wijzigingen. De mogelijkheid om toegang te krijgen tot een product of dienst kan onderworpen zijn aan onze autorisatie. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vormt de informatie op deze site geen aanbod of een verzoek om te beleggen in welk rechtsgebied dan ook. Degenen die deze site bezoeken, bezoeken of gebruiken, moeten ervoor zorgen dat zij toegang hebben tot deze informatie door de wettelijke vereisten in hun eigen land; als dat niet lukt, el

zal zich onthouden van toegang tot deze site, deze bezoeken en / of gebruiken.

2. Uitgever

De uitgever van deze website is:

AX'S EVEN sarl.

4a School Street

L8278 HOLZEM

LUXEMBURG

Btw: LU 291 418 32

contact: info@axeven.com of info@1001porsche-cancer.com

Concept en productie:

De website is geproduceerd door: TOM en AX'S EVEN SARL

3. Inhoud van de website / hardware

De informatie en het materiaal op deze website zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen vast aanbod van producten. Een aanbod kan alleen worden gedaan en in aanmerking worden genomen als het rechtsgeldig is en voldoet aan de toepasselijke wettelijke bepalingen. Elk aanbod is beperkt tot landen of rechtsgebieden die expliciet in dit aanbod worden genoemd, en kunnen niet door mensen in aanmerking worden genomen van een ander land of juridische ruimte met toegang tot de site te bezoeken of te gebruiken.

AX is zelfs zal zich inspannen om toezicht te houden en regelmatig de informatie en het materiaal op deze site, en om de betrouwbaarheid en eerlijkheid van hun bronnen te controleren. Als gevolg hiervan kunnen de informatie en het materiaal op deze site worden gewijzigd. AX is zelfs echter niet in staat om de nauwkeurigheid, de adequaatheid, volledigheid of tijdloos informatie en het materiaal op deze site of waarnaar het verwijst waarborgen; noch kan het garanderen dat de informatie of het materiaal geschikt is voor een specifiek doel, of de betrouwbaarheid en eerlijkheid van zijn bronnen. AX is zelfs, haar bestuurders, medewerkers en / of vertegenwoordigers zullen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor welke reden dan ook, contractueel of niet, voor eventuele schade - direct of indirect - dat u deze te hebben toegang moeten hebben site voor het bezoeken en / of gebruikt, behalve in geval van opzet of grove schuld te wijten aan hen, en in geval van misleidende, onjuiste of tegenstrijdig.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of die aanspraak kan maken AX is zelfs Deze informatie en materiaal mag niet worden gereproduceerd en gedrukt door u uitsluitend voor persoonlijk gebruik, en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de verwijzingen naar deze intellectuele eigendomsrechten niet verwijdert. U stemt ermee in om dergelijke informatie en materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen, in welke vorm of op welke manier dan ook.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

Let op: AX'S EVEN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld.

Als bezoeker of gebruiker van deze website vormt uw akkoord met AX is zelfs documenten en processen voor de hieronder de persoonlijke gegevens over u genoemde doel: respect voor wettelijke of reglementaire bepaling, met name in de preventie witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het beheer van contractuele en precontractuele relaties, het voorkomen van misbruik en fraude, het maken van statistieken en tests, opleiding van personeel, de kwaliteitscontrole van de dienst, prospectie marketing of direct marketing voor producten die worden bevorderd door EVENEMENTEN VAN AXES

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en deze te laten corrigeren als deze niet juist is. Om deze rechten uit te oefenen, stuur de verkoper een schriftelijk verzoek in die zin boven gedateerde en ondertekende op het adres.

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie en materiaal dat via deze website aan de verkoper wordt doorgegeven, zal worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die op dit gebied van kracht zijn.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Toegang tot de website, bezoek of gebruik van deze site en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Luxemburgse wetgeving. Behalve wanneer de wet uitdrukkelijk de rechter aanwijst die bevoegd is.

8. Autonomie en aanpassingen

Als individuele regels van deze voorwaarden afdwingbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen ongewijzigd worden beschouwd, en / bepaling (en) niet van toepassing is (s) is / zijn vervangen (s) door middel van een toepasselijke bepaling, wiens geest de meest worden mogelijk dicht bij die van de bepaling die als niet-toepasselijk wordt beschouwd.

AX'S ZELFS is gerechtigd om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen, met onmiddellijke ingang ens voorafgaande informatie.

Gastheer: e-monsite

SARL E-monsite
19, rue Lamartine
80000 Amiens
Frankrijk